Voor schoon en lekker drinkwater

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van G.J.A. van Oene, handelend onder de naam Splendid Water Systems en tevens handelend onder de naam WaterNet, gevestigd te Huizen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amersfoort onder nummer 34097122; hierna te noemen ‘Verkoper’ of ‘Verhuurder’,

 

 1. Werkingssfeer Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen verkoper en zijn opdrachtgevers. Indien en voor zover van één of meer onderdelen van deze voorwaarden schriftelijk wordt afgeweken, blijven de bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken, onverkort geldig.

 

 1. Opdrachten / overeenkomsten

2.1 Onder opdrachten wordt verstaan: een ieder die in een rechtsverhouding staat tot de verkoper uit hoofde van koop, huur, service, garantie of aansprakelijkheid.

2.2 Met het mondeling of schriftelijk geven van een opdracht, aanvaardt de opdrachtgever deze algemene voorwaarden, met in acht name van ‘Werkingssfeer Algemene Voorwaarden’.

2.3 Overeenkomsten komen tot stand door onze schriftelijke orderbevestiging, dan wel doordat verkoper geheel of gedeeltelijk voldoet aan een opdracht tot levering, verhuur of uitvoering van werkzaamheden aan of ten behoeve van opdrachtgever.

2.4 Eventueel later gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst door of namens ons aan opdrachtgever gedaan, zijn alleen dan bindend, indien zij door verkoper schriftelijk zijn bevestigd, dan wel doordat verkoper er geheel of gedeeltelijk uitvoering aan geeft.

2.5 Verkoper is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens verder te leveren, van opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

 

 1. Aanbiedingen en prijzen

3.1 Prijzen en andere kenmerken van door verkoper te leveren producten en diensten worden vermeld op offertes en/of prijslijsten en zijn vrijblijvend.

3.2 Indien na de datum van offertes, prijslijst of opdrachtbevestiging factoren optreden die de hoogte van opgegeven prijzen beïnvloeden, is de verkoper bevoegd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. Verkoper dient de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen.

 

 1. Levering

4.1 Levering van producten geschiedt af Huizen. Producten reizen altijd voor risico van de koper, tenzij door de verkoper schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 Indien een bepaalde levertijd is overeengekomen, verbindt verkoper zich die levertijd te realiseren zoveel als redelijkerwijs in verkopers vermogen ligt. Te dien aanzien verleent verkoper geen garantie.

4.3 Overschrijding van de levertijd zal, ongeacht de oorzaak daarvan, opdrachtgever nimmer recht geven op schadevergoeding.

4.4 Indien de leverancier van wie wij de aan opdrachtgever te leveren producten betrekken, door welke oorzaak dan ook, geheel of ten dele in gebreke blijft met leveren respectievelijk niet tijdig levert, dan geldt dit ten aanzien van de opdrachtgever als overmacht en is de verkoper bij niet, onvoldoende, niet tijdige of verkeerde levering aan de opdrachtgever, niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

 

 1. Huur

5.1 Bij de huur van apparaten wordt een huurcontract afgesloten tussen de opdrachtgever en verhuurder. In dit contract staan de bepalingen omtrent de huur nader omschreven.

5.2 De apparaten met toebehoren die door de opdrachtgever zijn gehuurd, blijven het onvervreemdbaar eigendom van verhuurder.

5.3 De periodiek huurpenningen die verhuurder toekomen, worden door de verhuurder automatisch geïncasseerd. De vereiste medewerking van opdrachtgever wordt in het huurcontract geregeld.

5.4 In geval van overmacht is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder tot enige schadevergoeding jegens huurder gehouden te zijn. In dit geval is verhuurder gehouden hiervan terstond mededeling te doen aan de huurder. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van de verhuurder onafhankelijke, ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst al dan niet de voorzienbare omstandigheid, waardoor de nakoming van de opdracht tijdelijk of blijvend verhinderd wordt of in redelijkheid niet meer van de verhuurder kan worden gevergd.

 

 1. Klachten

6.1 Klachten over de aard, samenstelling of kwaliteit van geleverde producten en diensten, dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst bij de verkoper te zijn binnengekomen. Voor klachten over de inhoud van bevestigen, contracten, algemene en bijzondere voorwaarden en facturen geldt dezelfde termijn.

6.2 Ieder recht op reclame vervalt wanneer de producten geheel of gedeeltelijk in gebruik zijn genomen.

6.3 Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van zijn/haar betalingsverplichtingen jegens verkoper.

 

 1. Garantiebepalingen

7.1 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat verkoper in voor zowel de deugdelijkheid van het door verkoper geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor geleverde of gebruikte materiaal, zulks voor een periode van 12 maanden na de feitelijke levering. Buiten de garantie vallen gebreken die optreden in, dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

 1. de niet inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften;
 2. normale slijtage;
 3. montage of installatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever;
 4. in overleg met de opdrachtgever aangewende materialen resp. zaken;
 5. door ons van derden betrokken onderdelen, voor zover die derde geen garantie aan de verkoper heeft verstrekt, resp. zich niet lenen voor garantie.

7.2 Verkoper is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook en hetzij direct of indirect, die het gevolg zijn of zouden kunnen zijn van het gebruik, geschiktheid of ongeschiktheid van het door verkoper geleverde.

7.3 Met betrekking tot de goederen die verkoper in verband met de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft, is opdrachtgever of huurder verplicht verkoper volledig te vrijwaren tegen eventuele schade die direct met die goederen in verband kan worden gebracht.

7.4 Indien verkoper onverhoopt toch tot vergoeding van schade is gehouden, zal die vergoeding het betreffende factuurbedrag niet overschrijden.

7.5 Retourgoederen worden zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de verkoper niet in ontvangst genomen. Indien blijkt dat goederen ten onrechte aan verkoper zijn geretourneerd, is de opdrachtgever een toeslag voor afhandeling en administratie verschuldigd van 15% van de koopsom.

 

 1. Betalingsvoorwaarden

8.1 Zolang de door verkoper afgeleverde goederen niet volledig zijn betaald door de opdrachtgever, blijven de goederen eigendom van de verkoper.

8.2 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dienen de door verkoper aanvaarde opdrachten zonder korting of compensatie binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, hetzij contant hetzij op een door verkoper aan te wijzen bankrekening.

8.3 Indien verkoper het factuurbedrag niet binnen de termijn van 30 dagen van opdrachtgever heeft ontvangen, is opdrachtgever een rente verschuldigd conform de wettelijke rente, geldend gedurende de termijn waarin opdrachtgever in verzuim is, waarbij de tijd gerekend wordt in volle maanden.

8.4 In geval van invordering van de door opdrachtgever aan de verkoper verschuldigde bedragen, zijn alle kosten van invordering, gerechtelijk- en buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag, ten laste van de opdrachtgever.

8.5 Indien opdrachtgever met betaling van een gehele – of gedeeltelijke levering in gebreke blijft, is verkoper gerechtigd de overige nog uit te voeren leveringsopdrachten op te schorten, onverminderd ons recht om na ingebrekestelling de leveringen definitief te beëindigen en betaling te verlangen van al hetgeen de verkoper tot op dat moment te vorderen heeft. Voornoemd opschortingsrecht omvat tevens de uitvoering van de betreffende garantieverplichtingen.

 

 1. Relatieve bevoegdheid Rechtbank

9.1 Verkoper is bevoegd om geschillen die uit overeenkomsten en waarbij de rechtbank absoluut bevoegd is, bij uitsluiting voor te leggen aan de Rechtbank te Amsterdam, één en ander naar vrije keuze van de verkoper.

 

 1. Toepasselijk recht

10.1 Op geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten tussen verkoper en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.